Tytuł projektu: Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I

Nr projektu: POIS.08.01.00-00-1095/16

Beneficjent: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza  w Trzebnicy

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN]: 8 650 000,00

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN]: 7 150 000,25

Głównym założeniem Projektu adaptacji pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy będącego Pomnikiem Historii jest  poszerzenie oferty kulturalnej poprzez utworzenie tu miejsca spotkań, dialogu i wymiany kultur. Ważnym elementem projektu jest przystosowanie pocysterskiego klasztoru do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu, przy jak największym zachowaniu obecnego charakteru tego miejsca oraz zdarzeń kulturalnych, które tu się odbywają.

Dnia 8 maja 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Kongregacją Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza    w    Trzebnicy   a     Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektu pn. Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I realizowanego
z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego   Infrastruktura   i  Środowisko 2014 - 2020.

Remont jest kolejnym etapem podjętych przez siostry Boromeuszki,  prac   mających   na   celu  zabezpieczenie
i przywrócenie funkcji kulturotwórczej obiektu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i roboty budowlane obejmujące:

  1. Pomieszczenia na poziomie parteru klasztoru - wokół wirydarza północnego (św. Jadwigi)
  2. Pomieszczenia w trefie głównych wejść do klasztoru – od strony bazyliki, od strony głównego  dziedzińca klasztornego oraz na poziomie przyziemiu – od strony wschodniej.
  3. Wieżę północną- od poziomu trzeciej kondygnacji naziemnej.

Ponadto obiekt zostanie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Konserwacja i rewitalizacja pomieszczeń objętych projektem ma na celu usunięcie przyczyn destrukcji elementów historycznych pocysterskiego klasztoru, zabezpieczenie ich przed dalszą degradacją oraz przywrócenie      obiektowi     jego      dawnej    świetności
i pierwotnego wyglądu Przeprowadzone prace konserwatorskie, remontowe oraz budowlane z wymianą zniszczonych instalacji elektrycznych i sanitarnych pozwolą na poprawę funkcjonalności, estetyki i jakości korzystania z przestrzeni pocysterskiego klasztoru, umożliwiając poszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej klasztoru dla społeczności nie tylko lokalnej oraz przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności kulturalnej, turystycznej i ekonomicznej Trzebnicy. Odbiorcami będą osoby korzystające z rezultatów projektu tj. bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej przygotowanej przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia, oraz jednostki organizacyjne działające w obszarze kultury, szkoły, uczelnie    wyższe    a    także   organizacje   pozarządowe i stowarzyszenia.

On 8th May 2017 an agreement between Sisters of Mercy of St. Borromeo in Trzebnica and the Ministry of Culture and National Heritagewas signed to fund the project of Maintenance and Revitalisation of the post- Cistercian Monastery in Trzebnica- the Historical Monument, in order to extend the touristic and cultural offer, Phase oneaccomplished from the European Funds Operational Programme Infrastructure and The Environment 2014-2020, PRIORITY: VIII Protection of cultural heritage and development of cultural resources OPERATION: 8.1 Protection of cultural heritage and development of cultural resources.

The renovation is the next phase of worksconducted by Sisters of Mercy of St. Borromeo’s to protect and restore the cultural function of the premises.

The restoration and construction works will include:

1. the premises on the ground floor in the monastery – around the north patio (St Hedwig’s)

2. The premises in the main area of the entrance to the monastery, from the Basilica’s side, from the main monastery’s yard and on the ground floor level, from the east side.

3. The north tower – from the third floor. Moreover, the premises will be adapted for the disabled. The aim of the conservation and revitalization of the facilityis a removal of the damages of the historical elements of the post-Cistercian monastery, preventing it from further destruction and restoring its previous glory and original appearance. The restoration and construction work, together with exchanging of the wiring and plumbing, will not only ensure its better functionality, aesthetics and the quality of use of the post-Cistercian premises for the local community, but also increase the cultural, touristic and economic value of Trzebnica.The recipientsof the rich cultural-educational offer, prepared by Sisters of Mercy of St. Borromeo, apart from the users, will be various cultural organisations, schools, universities and non-governmental organisations and associations.